Vai ai contenuti

TECNICA

YOMI SHIN TAI


PROGRAMMA TECNICO


PRESE E ATTACCHI

Ai Katate Dori
Gyaku Katate Dori
Ryote Dori o Ryo Katate Dori
Ushiro Ryote dori o Ushiro Ryo Katate Dori
Kata Dori
Ushiro Ryo Kata Dori
Morote Dori
Hiji Dori
Ushiro Ryo Hiji Dori
Mune Dori
Ryo Kata Dori
Ryo Mune Dori
Ushiro Eri dori
Ushiro Katate Kubishime
Ushiro Mune Dakeshime
Shomen Uchi
Yokomen Uchi
Chudan Tsuki

Jodan Tsuki
Kata Dori Shomen Uchi
Mune Dori Shomen Uchi
Mune Dori Jodan TsukiTECNICHE DI PROIEZIONI

Sokumen Iriminage
Kokyu Nage
Sumi Otoshi
Tenchi Nage
Kote Gaeshi
Irimi Nage
Mae Otoshi Ude-kime nage
Shiho Nage
Kaiten Nage
Koshi Nage  
Aiki Otoshi
Aiki Nage
Juji Garami Juji nage
Kata Gatame
Ude Garame
TECNICHE DI IMMOBILIZZAZIONE

Ikkyo
Nikkyo   
Sankyo     
Yonkyo
Gokyo
Hiji-shimeSEIZA

Seiza frontale  
Seiza posteriore                 

UKEMI

Mae-Ukemi
Ushiro-Ukemi         

SHIKKO

Shikko partenza  
Shikko movimento
Shikko finale

Torna ai contenuti